Ne sustinem clientii – companii private, institutii publice si organizatii non-profit, sa devina mai eficienti, sustenabili si inovatori.

POR 2.1

Valoarea finantarii

Minim: 25.000 euro
Maxim: 200.000 euro

Finantare nerambursabila

90% din totalul cheltuielilor eligibile

Solicitanti eligibili

Microintreprinderilor (pana la 9 angajati) care doresc sa se dezvolte in spatiul urban (mai putin regiunea Bucuresti-Ilfov si ITI Delta Dunarii).

Cheltuieli eligibile

 • Constructie / extindere / modernizare cladire;
 • Achizitionare echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier;
 • Achizitionarea de instalatii / echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie;
 • Achizitie brevete, licente, marci comerciale;
 • Realizare website-uri pentru prezentarea activitatii si a produselor sau serviciilor proprii;

Conditii de eligibilitate

 • minim 1 angajat – maxim 9 la bilantul anului anterior sau minim 1 angajat cu norma intreaga la data depunerii proiectului;
 • societatea a inregistrat profit din exploatare in anul anterior;
 • societate care nu se afla in dificultate (situatie financiara pozitiva);
 • locatia de implementare: mediul urban;
 • pentru proiecte ce includ lucrari de constructie ce se supun autorizarii, solicitantul detine unul din urmatoarele drepturi asupra imobilului (teren si/sau cladiri): dreptul de proprietate privata, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie;
 • pentru investitii care includ doar servicii si/sau dotari si lucrari de constructie ce nu se supun autorizarii: dreptul de proprietate privata, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de folosinta cu titlu gratuit, imprumutul de folosinta ( comodat) sau dreptul de inchiriere/ locatiune;
 • cod CAEN eligibil;
 • societate infiintata cel mai tarziu pe 03.01.2018;
 • capacitate financiara de a asigura contributia proprie – dovedibila la momentul semnarii contractului de finantare;

Documente necesare elaborare si depunere proiect

 • Documentele statutare ale solicitantului, dupa caz: act constitutiv, contract de societate, statut, impreuna cu toate modificarile;
 • Certificatul constatator in forma extinsa emis de oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul unde isi are sediul solicitantul, cu cel mult 30 de zile calendaristice inainte de data depunerii cererii de finantare, in original;
 • Certificatul de inregistrare a solicitantului, in copie conform cu originalul;
 • Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA (daca este cazul), in copie conforma cu originalul;
 • Actul de identificare a reprezentantului legal al solicitantului, in copie conforma cu originalul;
 • Mandatul special/ imputernicire speciala pentru semnarea anumitor sectiuni din cererea de finantare (daca este cazul), in original;
 • Situatiile financiare anuale ale solicitantului, aferente exercitiului fiscal anterior depunerii cererii de finantare, in copie conforma cu originalul;
  • Bilantul prescurtat (Formular 10)
  • Contul de profit si pierdere (Formular 20)
  • Datele informative (Formular 30)
  • Situatia activelor imobilizate (Formular 40)
  • Notele explicative la situatiile financiare
  • Extras din Registrul general de evidenta a salariatilor listat (REVISAL)
  • Extras din Registrul salariati si Contracte per salariat din ReviSal
 • Documentele privind dreptul solicitantului asupra imobilului (teren si/sau cladiri), dupa caz, in copie conforma cu originalul: drept de proprietate privata, drept de concesiune, drept de superficie, drept de uzufruct, contract de comodat / inchiriere; Certificatul de urbanism, in copie conforma cu originalul;
 • Plan de amplasare a echipamentelor / utilajelor achizitionate prin proiect;
 • Decizia etapei de incadrare a proiectului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sau Clasarea notificarii (dupa caz);
 • Devizul general pentru proiectele de lucrari – daca este cazul;
 • Oferte de pret;
 • CV-uri pentru membrii echipei de management;
 • Alte documente pe care le considerati relevante pentru proiect (certificari ISO etc.);
 • Obtinerea unei semnaturi electronice in numele administratorului societatii (in cazul in care nu exista), in vederea semnarii electronice a documentatiei.

ETAPELE COLABORARII CU GM INVEST

CONSULTANTA
CERERE DE FINANTARE
ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITII
IMPLEMENTARE

SOLICITA CONSULTANTA CU UNUL DINTRE EXPERTII NOSTRII